กิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม

การประชุมสภา
การประชุมสภา
การประชุมสภา
การประชุมสภา
การประชุมสภา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ไทรทอง  1  2

แบบ  ปปช.  รั้วกำแพง  ศพด. ม.13

ประมาณการกำแพงศูนย์เด็ก  ม.13  ปร 5

ประมาณการกำแพงศูนย์เด็ก  ม.13  ปร 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย  เรื่อง  คู่มือการติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านจรอกใหญ่ หมู่ที่ 4

แบบ ปปช.4

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง  บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 7

แบบ ปปช.7

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 1  2 3

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 1  2  3 

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 3  1  2  3

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  หมู่ที่  8  1  2  3

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  หมู่ที่  9  1  2  3

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

letter3images